Vacys Reimeris: katrenai tau ir visiems

...nes gyvenimas juk - paukščio skrydis virš apkrauto žemėj vaišių stalo...

2006/04/23

...man niekas nepriklauso, išskyrus laisvą mintį...


...Sveiki, atėję ir vėl pabendrauti,

...kviečiu tęsti pasižvalgymą po katrenų giraitę, kur tebėra iškeltas mano ketureilis-inkilas su varnėno giesme. O ir mano bičių-minčių avilys tebeūžia, tebedūzgia...


...Mūsų pažintį jau esame pradėję puslapyje, pavadintame katrenai rytui vakarui. Gal kuris eiliuotas posmas ar sentencija patraukė jūsų dėmesį, gal sekundei stabtelėjote ties kuria nors mintimi? Esu nuoširdžiai dėkingas visiems ten ir čia apsilankiusiems internautams.
...Šiame puslapyje ir vėl jūsų dėmesio laukia pluoštelis eiliuotų miniatiūrų - katrenų, skirtų žmogui ir gyvenimui, mūsų dienoms ir viltims, mūsų tikrovei, likimų svajonėms.
.............Ne viskas, kas paprasta -
.............pasaulyje atrasta.
.............Neretai, kai paprasto stinga -
.............nebūna ir sudėtingo.


.............Z

.............Kai laimi tiesa - visad žmogui šventė -
.............ar vienas jis džiaugsis, ar ūžaus minia;
.............tiesa be žmogaus gali gyventi,
.............žmogus be tiesos - ne.


.............Z

.............Kaip gėlą pro juoką,
.............kaip liepsną pro dūmą,-
.............kažkas mus išmoko
.............klastot nuoširdumą.


.............Z

.............Nebelieka žmogaus, ir staiga pamatai:
.............jis - galiūnas, nors jį ir neigė, ir žemino;
.............neretai tik mirtim pasiekiama tai,
.............ko nepasiekta gyvenimu....

...........Dail. DIANA JACOBS


...........Rūstus tu. Girdžiu tavo žingsnių bildesį...
...........Žmogau, kas tavy įsišėlo?
...........Be saulės pagalbos juk tu nepailginsi
...........net savo paties šešėlio.


...........Z

...........Gal tavo ranka užkrėsta niežais,
...........gal stalą lieti smaluotu delnu?

...........Ta pačia kortų kalade nežaisk
...........su Dievu ir su velniu.


...........Z

...........Aš abejoju - tai, vadinasi, esu. Šis priežodis
...........nebūtinai naujai sukurtas. Jis seniai esąs...
...........Nes abejonė - pats geriausias priešnuodis
...........prieš melagingas, nors ir amžinas, tiesas.


...........Z

...........Kai gėrio-blogio pervartas išbandėm,
...........kai mus jau akino šviesotamsų kaita,
...........gyvenkime tiesom, kurias pažįstam šiandien,
...........
ir nebijokim ryt jas pavadint klaida.
Dail. JENNY WAELTI-WALTERS...........Jaunus, o ir tuos, kas ėmė senti,
...........pats gyvenimas, pagelbėdamas, moko:
...........norite ilgiau gyventi? -
...........mirkit kuo dažniau iš juoko.


...........Z

...........Gal paskutiniojo juokas ir nusitęs,
...........kaip triumfas putos po barzdos skutimo;
...........o geriausiai išties juokiasi tas,
...........kas juokiasi iš paskutiniojo.


..........Z

...........Mums šypsenų trūksta. Kažkas jas nubaido.
...........O kaukių yra. Štai viena sukikeno -
...........tarp niūrių pamačiau besišypsantį veidą...
...........Prieinu, žiūriu, o jis - manekeno.


...........Z

...........Be graikų tiesų, be dėsnių romėnų,
...........atskirti, kas tikra - ir pats gali:
...........seklioj baloj atsispindi mėnuo -
...........ir bala atrodo gili gili.......
Dail. RIČARDAS MILUKAS


...........Būk tu neblogas lošėjas,
...........o dėsniai lošimo seni:
...........nuogas į jį atėjęs,
...........nuogas ir išeini.


...........Z

...........Kai gyvenimo aistros ugnikalniais verda,
...........
sužinojom, pažinę žemelę gražią,
...........kad visi keliai ne į Romą veda,
...........o į amžiną nežinią.


...........Z

...........Net padangių žvaigždės poetų gailis,
...........kad daug jiems erškėčių būties keliuos...
...........Poetas visad eilėje prie meilės
...........ir - kaip įprasta - jam nebelieka jos...


...........Z

...........Tam naktis ilga, kuris nemiega.
...........Ilgas kelias tam, kuris pavargo.
...........
O tokiam, kuris nemyli nieko -
...........tam prailgsta ir gyvent ant svieto margo.....
Dail. MAIA STEFANA OPREA


...........Kai draugas klausė: gal surimtėjęs jautiesi,
...........tiek sąmojo, juoko žmonėms palikus?
...........Shaw tarė: kai juokinau juos,- sakiau tik tiesą,
...........o ji juokingiausias pasauly dalykas.


...........Z

...........Kur mes ieškom gėrio? Žmonės, o ir žvėrys,
...........
ieško ten, kur gėrio ir naudos - kaip grybų...
...........O išminčiaus protas sako mums, kad gėris -
...........slypi įsitaisęs tarp dviejų blogybių.


...........Z

...........Būtį žmogaus, prieštaravimų draskomą,
...........narsto galvočiai verpetuose ginčų,
...........o mes - ar nekeista - juo mažiau mąstom,
...........tuo mums daugiau bendraminčių.


...........Z

...........Globokime, gerbkim kvailius apdairiai -
...........te nieks jų neskriaus, neatstums!
...........Juk jeigu ne jie žemėj būtų kvailiai,
...........
kvailiais tektų būti mums.
.Dail. STEVE ADAMS


...........Skaitydami tekstą,
...........nesuprasit, kas regzta;
...........suprasit ir juoksitės -
...........iš potekstės.


...........Z

...........Dar ir rytoj vardan tiesos šimtai
...........vidiniam savo balsui melsis;
...........deja, vidinis balsas neretai -
...........tai tyruos šaukiančiojo balsas.


...........Z

...........Yra žmonių, kurie prityla,
...........kai kitas rėžia prakalbą,
...........kurie pro žodžių savartyną -
...........tik klausosi, o nekalba.


...........Z

...........Kai mes tribūnose išliejame
...........aistras,- jie tylą vertina...
...........Mums į tokių žmonių tylėjimą
...........įsiklausyt patartina.....
.Dail. STEVE ADAMS


...........Kur ji ir kas ji - tiesų tiesa?
...........Viena, šventa, kaip saulės šviesa...
...........Tiesa - ne tiesa, jei ją kaip molį -
...........kas nori - taip minko, ir lipdo ką nori.


...........Z

...........Viengentį pažinsi iš mosto,-
...........tokie jie panašūs, ir gaila,

...........kai asilas asilą glosto,
...........kvailas liaupsina kvailą.


...........Z

...........Ką sakė Plautas - amžiuose nežuvo -
...........ir šiandien taip derėtų iš tiesų:
...........šmeižėją piktą karti už liežuvio,
...........o tą, kurs klauso,- karti už ausų.


...........Z

...........Nuvalius sidabrą - alavas
...........ar švinas pro luobą veržias,-
...........kai vienas kažkas nuvalomas,
...........
tai kitas kažkas suteršiamas.....
.Dail. STEVEN ADAMS


...........Daug kas godžiai sau naudą gaudo,
...........pamiršęs vaikystės pasakas,
...........pamiršęs, kad kvailas mato vien naudą,
...........protingas - numato ir pasekmes.


...........Z

...........Atvėsink mane, prote, kada nirštu,
...........pakišk mano išpuoliui koją,

...........primink, kad stiprus tegrasina pirštu,
...........o silpnas kumščiu mosikuoja.


...........Z

...........Jis tavo paslaptį be garso sergės,
...........jis ją atvers - be saiko iškalbus:
...........kol žodis dar tavy - jis tavo vergas,
...........ištarsi jį - ir jis tau ponas bus.


...........Z

...........Reikliausiems iš reikliausių -
...........galiu kukliai priminti:
...........man niekas nepriklauso,
...........
išskyrus laisvą mintį.Dail. DOROTHY SIMPSON KRAUSE...........Mes klausiam žvaigždžių ir žodynus rausiame,
...........nors pilna išminčių, vergų ir karalių,-
...........tiek amžių į garsųjį Hamleto klausimą
...........niekas kol kas atsakyti negali.


...........Z

...........Pliusu ar minusu? Dangum ar pragaru
...........įvardinkim visą pasaulį, gyvenimą visą...

...........Kai šitiek priviso naujų stabų ir raganų -
...........pro veidrodžio stiklą ženkim paskui Alisą...


...........Z

...........Gal ir neturtingi, betgi orūs -
...........klaidžiojam kitų godumo vingiais,-
...........kas riboja savo troškimus ir norus -
...........tas visad pakankamai turtingas.


...........Z

...........Turėkim tarp žemės slenksčių visų -
...........savo slenkstį - ir Dievui dėkui!
...........Žmogus, kuris mato namus visur -
...........
iš tiesų - neturi jų niekur.....
Dail. STEVE ADAMS


...........Duok kelią kvailiui, bet kur sutiktam,
...........eismo aukai suteik pagalbą,
...........nesimaišyk po kojomis tam,
...........kas vaikšto galva.

...........Z

...........Žmogus - smiltelė? Kuo save jūs laikote?
...........Taip, dykumoj bekraštėj jo buvimas paikas,

...........tačiau - kada smiltelė smėlio laikrody -
...........ji - ir akimirka ir - amžinybės saikas.


...........Z

...........Mirtis - liūdna gyvųjų pareiga,
...........negyjanti skola būties kreditui...
...........Pasauly šitaip surėdytam
...........gyvent - iš tikro prabanga.


...........Z

...........Laiko lėkime tik spėk dairytis -
...........o leki vis alkanas be galo,
...........nes gyvenimas juk - paukščio skrydis
...........
virš apkrauto žemėj vaišių stalo.Dail. YU CHENGYOU


...Gal jau pakaks apie margąjį gyvenimą, žmogaus būties kelius ir likimo išdaigas.Yra kas dar visada ir visus mus jaudina, užvaldo, suteikia džiaugsmo, palaimos, o ir kančios. Kas dar? Žinoma - meilė.
...Apie tai, apie Adomą ir Ievą, apie mus visus - rojaus pirmažmogių ainius - eiliuotų posmų - katrenų puslapyje, pavadintame katrenai Adomui ir Ievai. Pasieksite jį, spustelėję šį pavadinimą.
...Tad dar ir vėl neskubėsiu su jumis atsisveikinti...

.
..Šio puslapio katrenus lydėjo internete publikuoti grafikos kūriniai, sukurti šių dailininkų:
..................MAIA STEFANA OPREA (Rumunija)
..................DIANA JACOBS (JAV)
..................RIČARDAS MILUKAS (Lietuva)
..................JENNY WAELTI-WALTERS (Kanada)
..................STEVE ADAMS (Kanada)

..................DOROTHY SIMPSON KRAUSE (JAV)
..................YU CHENGYOU (Kinija)